فروشگاه شکار
فروشگاه اینترنتی

235 های هوازی انجام دهید. اگر در ابتدای کار روزی یک ساعت برایتان دشوار است از

شرط اول برنامه غذایی

شرط دوم انجام دادن  ورزش های هوازی

شرط سوم تمرینات شکم

الف -بالا آوردن پاها در حالت خوابیده

ب _انجام حرکت ورزشی دراز و نشست

ج _انجام حرکت ورزشی پا دوچرخه

237 در این ۶ هفته کافی است شما حداقل هفته ای ۵ روز به مدت یک ساعت ورزش
238
239 اثرات چربی سوزی آنها هستیم.